Δευτέρα 18 Δεκεμβρίου 2023

Ευαγγελικό κείμενο Χριστουγέννων


Τοῦ δὲ Ἰησοῦ γεννηθέντος ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας ἐν ἡμέραις Ἡρῴδου τοῦ βασιλέως, ἰδοὺ μάγοι ἀπὸ ἀνατολῶν παρεγένοντο εἰς Ἱεροσόλυμα λέγοντες· Ποῦ ἐστιν ὁ τεχθεὶς βασιλεὺς τῶν Ἰουδαίων; εἴδομεν γὰρ αὐτοῦ τὸν ἀστέρα ἐν τῇ ἀνατολῇ καὶ ἤλθομεν προσκυνῆσαι αὐτῷ.
 Ακούσας δὲ Ἡρῴδης ὁ βασιλεὺς ἐταράχθη καὶ πᾶσα Ἱεροσόλυμα μετ’ αὐτοῦ, καὶ συναγαγὼν πάντας τοὺς ἀρχιερεῖς καὶ γραμματεῖς τοῦ λαοῦ ἐπυνθάνετο παρ’ αὐτῶν ποῦ ὁ Χριστὸς γεννᾶται. Οἱ δὲ εἶπον αὐτῷ· Ἐν Βηθλέεμ τῆς Ἰουδαίας· οὕτως γὰρ γέγραπται διὰ τοῦ προφήτου· Καὶ σύ Βηθλέεμ, γῆ Ἰούδα, οὐδαμῶς ἐλαχίστη εἶ ἐν τοῖς ἡγεμόσιν Ἰούδα· ἐκ σοῦ γὰρ ἐξελεύσεται ἡγούμενος, ὅστις ποιμανεῖ τὸν λαόν μου τὸν Ἰσραήλ. 
Τότε Ἡρῴδης λάθρᾳ καλέσας τοὺς μάγους ἠκρίβωσεν παρ’ αὐτῶν τὸν χρόνον τοῦ φαινομένου ἀστέρος, καὶ πέμψας αὐτοὺς εἰς Βηθλέεμ εἶπε· Πορευθέντες ἐξετάσατε ἀκριβῶς περὶ τοῦ παιδίου· ἐπὰν δὲ εὕρητε ἀπαγγείλατέ μοι, ὅπως κἀγὼ ἐλθὼν προσκυνήσω αὐτῷ. Οἱ δὲ ἀκούσαντες τοῦ βασιλέως ἐπορεύθησαν· καὶ ἰδοὺ ὁ ἀστὴρ ὃν εἶδον ἐν τῇ ἀνατολῇ προῆγεν αὐτοὺς ἕως ἐλθὼν ἐστάθη ἐπάνω οὗ ἦν τὸ παιδίον· ἰδόντες δὲ τὸν ἀστέρα ἐχάρησαν χαρὰν μεγάλην σφόδρα.
 Καὶ ἐλθόντες εἰς τὴν οἰκίαν εἶδον τὸ παιδίον μετὰ Μαρίας τῆς μητρὸς αὐτοῦ, καὶ πεσόντες προσεκύνησαν αὐτῷ, καὶ ἀνοίξαντες τοὺς θησαυροὺς αὐτῶν προσήνεγκαν αὐτῷ δῶρα, χρυσὸν καὶ λίβανον καὶ σμύρναν· Καὶ χρηματισθέντες κατ’ ὄναρ μὴ ἀνακάμψαι πρὸς Ἡρῴδην, δι’ ἄλλης ὁδοῦ ἀνεχώρησαν εἰς τὴν χώραν αὐτῶν.

Κατά Ματθαίον Β 1-12.


Ερμηνευτική απόδοση Ι. Θ. Κολιτσάρα

Όταν δε εγεννήθη ο Ιησούς εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, κατά τας ημέρας που βασιλεύς ήτο ο Ηρώδης, ιδού μάγοι (δηλαδή άνθρωποι σοφοί που εμελετούσαν και τους αστέρας του ουρανού) ήλθον από τας χώρας της Ανατολής εις τα Ιεροσόλυμα.

Και ερωτούσαν τους κατοίκους· “που είναι ο νεογέννητος βασιλεύς των Ιουδαίων; Διότι ημείς είδαμεν τον αστέρα αυτού εις την Ανατολήν και από το ουράνιον αυτό φαινόμενον επληροφορηθήκαμεν την γέννησίν του και ήλθομεν να τον προσκυνήσωμεν”.

Όταν ήκουσεν ο βασιλεύς Ηρώδης να γίνεται λόγος δια νεογέννητον Βασιλέα εκυριεύθη από ταραχήν, διότι εφοβήθη μήπως του αρπάση εκείνος την βασιλείαν· μαζή με τον Ηρώδην εταράχθησαν και όλοι οι κάτοικοι της Ιερουσαλήμ (φοβηθέντες μήπως εκσπάση και εις βάρος αυτών η οργή του αιμοβόρου βασιλέως).

Ο Ηρώδης, αφού εκάλεσε και συνεκέντρωσε όλους τους αρχιερείς και γραμματείς του λαού (αυτούς που εθεωρείτο ότι εγνώριζαν τον νόμον και τους προφήτας) εζητούσε πληροφορίας, που, σύμφωνα με τας Γραφάς, θα εγεννάτο ο Χριστός.

Εκείνοι δε του είπαν· “εις την Βηθλεέμ της Ιουδαίας, διότι έτσι έχει γραφή από τον προφήτην Μιχαίαν· Και συ Βηθλεέμ, που ανήκεις εις την περιοχήν της φυλής Ιούδα μολονότι μικρά στον πληθυσμόν, δεν είσαι από απόψεως αξίας καθόλου μικρότερη και άσημη από τας μεγάλας πόλεις της φυλής του Ιούδα.

Και τούτο, διότι από σε θα προέλθη και θα αναδειχθή άρχων, ο οποίος ως καλός πομήν θα οδηγήση με στοργήν τον λαόν μου τον Ισραηλιτικόν”. Τότε ο Ηρώδης εκάλεσε κρυφίως τους μάγους και επληροφορήθη ακριβώς από αυτούς τον χρόνον, κατά τον οποίον είχε φανή ο αστήρ.

Κατόπιν τους έστειλε εις την Βηθλεέμ και είπε· “πηγαίνετε εκεί και εξετάσατε με κάθε ακρίβειαν όλα τα περί του παιδίου· και όταν θα το εύρετε, πληροφορήσατέ με, δια να έλθω εις την Βηθλεέμ να το προσκυνήσω και εγώ”.

Οι δε μάγοι, αφού ήκουσαν τα λόγια του βασιλέως, εξεκίνησαν και επορεύοντο εις την Βηθλεέμ· και ιδού το λαμπρόν αστέρι, που είχαν ίδει εις την Ανατολήν, επροπορεύετο και τους ωδηγούσεν, έως ότου ήλθε και εστάθη επάνω από τον τόπον όπου ευρίσκετο το παιδίον.

Οι μάγοι, όταν είδαν τον αστέρα, εδοκίμασαν πολύ μεγάλην χαράν (διότι ευρήκαν πάλιν τον ασφαλή οδηγόν των). Και ελθόντες εις την οικίαν είδαν το παιδίον με την μητέρα αυτού Μαρίαν και πεσόντες στο έδαφος επροσκύνησαν με βαθείαν ευλάβειαν αυτό· και ανοίξαντες τας αποσκευάς και τα θησαυροφυλάκιά των του προσέφεραν δώρα, χρυσόν και πολύτιμα αρώματα της Ανατολής, λιβάνι και σμύρναν.

Επειδή δε έλαβον εντολήν και οδηγίαν από τον Θεόν εις όνειρόν των να μη επιστρέψουν προς τον Ηρώδην, ανεχώρησαν δια την πατρίδα των από άλλον δρόμον.

Σάββατο 16 Δεκεμβρίου 2023

Καλά Χριστούγεννα (2005) - Joyeux Noël

Ολόκληρη η ταινία στο youTube, παρακάτω:


Παραμονή Χριστουγέννων, 1914. Ο Α' Παγκόσμιος Πόλεμος μαίνεται με ιδιαίτερη σφοδρότητα. 
Τρεις στρατιωτικές διμοιρίες, της Γαλλίας, της Γερμανίας και της Μεγάλης Βρετανίας βρίσκονται στα γαλλο-ελβετικά σύνορα, καθηλωμένοι, μετά από πολύμηνες μάχες. 
Έχουν εγκλωβιστεί στα χαρακώματα, μέσα στη λάσπη, χωρίς να μπορούν να ξεφύγουν και να περάσουν τα Χριστούγεννα με τις οικογένειές τους.
 Όμως, η μουσική από το τραγούδι ενός Γερμανού τενόρου (Benno Fürmann) και της σοπράνο γυναίκας του (Diane Kruger) σε κάποιο από τα χαρακώματα, ξεσηκώνει τις τρεις εμπόλεμες διμοιρίες να παραμερίσουν τα μίση, κάνοντας ανακωχή, δίνοντας ο ένας τον άλλο ευχές για Ειρήνη και γρήγορη επιστροφή στα σπίτια τους. 
 Μια συγκινητική χριστουγεννιάτικη αντιπολεμική ταινία που βασίζεται στην απίστευτη αληθινή ιστορία της "Χριστουγεννιάτικης Ανακωχής του 1914". 
Συμπαραγωγή ανάμεσα σε πέντε χώρες το "Καλά Χριστούγεννα", περιλαμβάνει την αφρόκρεμα των ευρωπαίων ηθοποιών της εποχής μας, έχοντας ονόματα όπως η Diane Kruger ("Τροία", , "Ο Άγνωστος" κ.α.), ο Daniel Brühl ("Αντίο Λένιν" κ.α.), ο Guillaume Canet ("Ο Πόλεμος των Κουμπιών" κ.α.). και ο σπουδαίος Ian Richardson. Γλυκό και πικρό συνάμα το φιλμ του αξιόλογου Γάλλου σκηνοθέτη Christian Carion, προβάλλει ένα αισιόδοξο μήνυμα, τόσο σε μακροσκοπική (αλληλεγγύη μεταξύ των ευρωπαϊκών λαών) όσο και σε μικροσκοπική (αλληλεγγύη προς τον συνάνθρωπο), που σε κάνει να συγκινηθείς πραγματικά αλλά και να γελάσεις με την ψυχή σου. 
 Πρωτότυπος Τίτλος: Joyeux Noël Βαθμολογία IMDb: 7,7/10 Σκηνοθεσία: Christian Carion Πρωταγωνιστούν: Diane Kruger, Benno Fürmann, Natalie Dessay, Guillaume Canet, Daniel Brühl, Ian Richardson, Rolando Villazón, Lucas Belvaux, Frank Witter

Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου 2023

THE OLD OAKThe old oak η τελευταία ταινία του Ken Loach.
Μια πραγματικά ανθρώπινη και συγκινητική ταινία.
Μιλά για την ξενοφοβία και τον ρατσισμό, τους πρόσφυγες, την εργατική τάξη, τη φιλία, την αλληλεγγύη, την απώλεια, την ενσυναίσθηση και την αγάπη.
Για τη δύναμη του μαζί.
Γιατί, εν τέλει, τα τρία Άλφα, Ανθρωπιά, Αλληλεγγύη και Αγάπη, βρίσκονται στην αρχή των πάντων.
Και μην πάψετε ποτέ να πιστεύετε στο καλό. Αυτό μας λέει.


 

Τρίτη 12 Δεκεμβρίου 2023

Mary, Did You Know?


Mary, Did You Know?
 Mary, did you know that your baby boy Would one day walk on water?
 Mary, did you know that your baby boy Would save our sons and daughters?
 Did you know that your baby boy Has come to make you new? 
This child that you delivered Will soon deliver you Mary, 
did you know that your baby boy Will give sight to a blind man? 
Mary, did you know that your baby boy Will calm the storms with his hands?
 Did you know that your baby boy Has walked where angels trod? 
When you kiss your little baby You kiss the face of God 
 The blind will see, the deaf will hear
 The dead will live again The lame will leap, the dumb will speak
 The praises of the Lamb Mary, did you know that your baby boy Is Lord of all creation?
 Mary, did you know that your baby boy Would one day rule the nations? 
 Did you know that your baby boy Is heaven's perfect Lamb? 
That sleeping child you're holding That sleeping child you're holding 
That sleeping child you're holding Is the great I Am

Τέλος η δασκαλοκεντρική προσέγγιση των θρησκευτικών;


Για χρόνια στον περιβάλλοντα χώρο των σχολείων της ελληνικής επικράτειας, εφαρμοζόταν το δασκαλοκεντρικό πρότυπο διδασκαλίας. Αυτό συνέβη και στα θρησκευτικά, ένα μάθημα κομβικής σημασίας τόσο στην πρωτοβάθμια όσο και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση με αποτέλεσμα την ανεπαρκή νοηματοδότηση του θεολογικού περιεχομένου. Αυτό συνεπάγεται τη δυσκολία των μαθητών στην κατανόηση του μαθήματος. Το γεγονός αυτό αποστασιοποιεί μαθητή και θρησκευτικά. Πώς όμως μπορεί να αλλάξει αυτό; Η θεολογία και πιο συγκεκριμένα τα θρησκευτικά απαρτίζονται από πλήθος παραστατικών εικόνων. Η κονστρουκτιβιστική προσέγγιση των θρησκευτικών τα τελευταία χρόνια στις σχολικές μονάδες είναι αυτή, η οποία εξέλιξε τη διδασκαλία τους.
Η θεολογία γίνεται αντιληπτή μέσω του βιώματος, έτσι ακριβώς και τα θρησκευτικά. Η μέθοδος αυτή αξιοποιεί το βίωμα του μαθητή και το νοηματοδοτεί θεολογικά. Πολυποίκιλες δραστηριότητες έρχονται να υποστηρίξουν τη σύνολη διαδικασία, με τρόπο εξατομικευμένο για την ολομέλεια της τάξης. Απόρροια αυτής της διαδικασίας είναι η απόκτηση των μεταγνωστικών δεξιοτήτων από τους μαθητές.
Αυτός είναι εν γένει και ο αυτοσκοπός του μαθήματος, κάτι που πρωτύτερα δεν μπορούσε να επιτευχθεί μόνο με την ανάγνωση κείμενων και την αυθεντία του εκάστοτε εκπαιδευτικού. Επομένως, ο εκσυγχρονισμός της εκμάθησης των θρησκευτικών μέσω διάδρασης, διαλόγου και θεατροπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων, βελτιστοποίησε την κατανόηση, αντίληψη και την εφαρμογή καίριων διδασκαλιών που εμπεριέχονται στο Ευαγγελικό μήνυμα. Με τον κ. Σωτήρη Κόλλια, θεολόγο και εκπαιδευτικό.
Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...