Σάββατο, 3 Ιανουαρίου 2015

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος. Περιδιάβαση στη Ζωή και στο έργο του

Σουλτάνα Γκαρκάνα
Θεολόγος

Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος
Περιδιάβαση στη Ζωή και στο έργο του

isbn: 978-960-5008-19-2
Α΄ Έκδοση: 2006
Σχήμα: 130 Χ 205
Σελίδες: 232

Γιὰ τὸν ἅγιο Ἰωάννη τὸν Χρυσόστομο ἔχουν γραφτεῖ πολλὰ βιβλία καὶ ἔχουν δεῖ τὸ φῶς πολλὲς μελέτες. Τὸ ἔτος 2007 ἦταν ἀφιερωμένο ἀπὸ τὸ Οἰκουμενικὸ Πατριαρχεῖο στὴν ἱερὴ μνήμη του γιὰ τὰ 1600 χρόνια ἀπὸ τὴν κοίμησή του.
Ἡ παρούσα ἔκδοση δὲν φιλοδοξεῖ νὰ πρωτοτυπήσει ἢ νὰ φωτίσει πτυχὲς τῆς ζωῆς καὶ τοῦ ἔργου τοῦ ἁγίου Ἰωάννη Χρυσοστόμου.Ξεκίνησε ἀπὸ μιὰ προσωπικὴ ἰδιαίτερη ἀγάπη καὶ θαυμασμὸ στὸ πρόσωπό του, γι’ αὐτό, ὅταν ἔγινε ἡ πρόταση ἀπὸ τὸν ἐκδότη κύριο Λαυρέντιο Ντετζιόρτζιο γιὰ τὴ συγγραφὴ μιᾶς σειρᾶς κειμένων πάνω στοὺς Πατέρες, ἡ ἐπιλογὴ τοῦ Χρυσοστόμου ἦταν σχεδὸν αὐτόματη.
Ὡς κύρια πηγὴ τῆς ζωῆς, τῆς δράσης καὶ τοῦ ἔργου του χρησιμοποιήθηκε ἡ «Ἑλληνικὴ Πατρολογία», κυρίως ἡ εἰσαγωγὴ τοῦ 47ου τόμου, καὶ τὸ ἔργο τῶν Χρήστου Π. καὶ Ζήση Θ. «Ἰωάννου Χρυσοστόμου  Ἅπαντα   Ἔργα». Ἡ εὐθύνη τῆς μετάφρασης τῶν κειμένων βαραίνει τὴ συντάκτρια τοῦ ἔργου μὲ τὴν καθοδήγηση καὶ ἐπίβλεψη τοῦ φιλολόγου κυρίου Ἀλέξανδρου Βαναργιώτη.
Στόχος τῆς συγγραφῆς τοῦ βιβλίου εἶναι νὰ προσφέρει μιὰ περιδιάβαση στὴ δράση καὶ τὸν λόγο τοῦ μεγάλου αὐτοῦ πατέρα τῆς ἐκκλησίας, γιὰ νὰ σταθεῖ ὁ ἀναγνώστης ἐκεῖ πoὺ ἀναπαύεται ἡ καρδιά του.


Σὲ μία ἐποχὴ πολυφωνίας καὶ σύγχυσης, ὁ λόγος τοῦ Χρυσοστόμου ζωντανὸς καὶ ἐπίκαιρος, ἐπαναπροσδιορίζει τὸν στόχο τῆς ζωῆς τοῦ ἀνθρώπου νὰ γνωρίσει τὴν ἀληθινὴ σοφία καὶ τὸν δρόμο γιὰ τὴ σωτηρία του. Ἔχει τὴ δύναμη νὰ βγάλει τὸν ἄνθρωπο ἀπὸ τὰ ἀδιέξοδα τῶν ἐπιλογῶν καὶ νὰ τὸν συμφιλιώσει μὲ τὸν Θεὸ καὶ τὸν κόσμο. Ἐξάλλου ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος ἦταν ἕνας κήρυκας τῶν καλῶν εἰδήσεων τοῦ Εὐαγγελίου καὶ ἕνας διδάσκαλος μὲ ἔντονο ἐνδιαφέρον γιὰ τὰ θέματα ποὺ ἀπασχολοῦν τὸν ἄνθρωπο στὴν καθημερινότητά του. Μίλησε γιὰ τὴ σπουδαιότητα τῆς πνευματικῆς ἐλευθερίας, τὴ φτώχεια καὶ τὸν πλοῦτο, τὴ φιλανθρωπία, τὴν πολιτικὴ ἐξουσία, τὴ δουλεία, τὶς σχέσεις τῶν ἀνθρώπων μέσα στὸν γάμο, τὴν κοινωνικὴ ἀνισότητα καὶ τὴν ἀδικία. Ἦταν ἀντίθετος μὲ κάθε μορφὴ καταπίεσης, γιατὶ πίστευε ὅτι «ἡ ἀληθινὴ δύναμη τοῦ Χριστιανισμοῦ βρίσκεται στὴν πραότητα καὶ τὴν ὑπομονὴ καὶ ὄχι στὴ βία».
Ὁ ἱερὸς Χρυσόστομος οὐδέποτε χαρίστηκε στοὺς ἄρχοντες τοῦ κόσμου τούτου καὶ γι’ αὐτὸ τὸν λόγο δὲν τοὺς ἦταν ἀρεστός. Ὁ ἀσυμβίβαστος καὶ ἀνυποχώρητος χαρακτήρας του ἐνώπιον τῶν ὀργανωμένων συμφερόντων, ἀλλὰ καὶ τὸ γεγονὸς ὅτι δὲν θέλησε καὶ δὲν ἐπεδίωξε ποτὲ τὴ φιλία ἢ τὴν εὔνοια κανενὸς κοσμικοῦ ἄρχοντα εἶχαν ὡς ἀποτέλεσμα νὰ προκληθεῖ ἐντονότατη καὶ ἰσχυρὴ ἀντίδραση τῶν θιγομένων —ἀπὸ τοὺς λόγους καὶ τὰ ἔργα του— ὁμάδων καὶ συμφερόντων.
Ἡ καθημερινή μας ἐμπειρία, ἀλλὰ καὶ ἡ ἱστορία, ἔχουν ἀποδείξει ὅτι οἱ κοινωνικὲς ἀλλαγὲς δὲν ἐπιτυγχάνονται μὲ διακηρύξεις οὔτε βασίζονται στὴν πρόοδο καὶ τὴν ὑλικοτεχνικὴ ἀνάπτυξη. Κοινὴ διαπίστωση εἶναι ὅτι καθημερινὰ αὐξάνονται ἡ ἀδικία, ἡ ἐκμετάλλευση τῶν ἀδυνάτων, ἡ διαφθορὰ καὶ ὁ ἐκφυλισμὸς τῶν διαπροσωπικῶν σχέσεων. Ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος μὲ τὴ στάση του ἀπέναντι στὸν κόσμο ἀποτελεῖ παράδειγμα γιὰ τὸ πῶς ὁ ἄνθρωπος μπορεῖ νὰ συμφιλιωθεῖ μὲ τὸν κόσμο καὶ νὰ ἑνωθεῖ μὲ τὸν Θεό.
Πίστευε ὅτι μόνο μιὰ καθαρὴ ζωὴ μαρτυρεῖ τὴν καθαρὴ πίστη καὶ ὅτι αὐτὴ ἡ πίστη πραγματώνεται καὶ ὁλοκληρώνεται μόνο μὲ τὴν ἀγάπη.
«Ἂς μὴ νομίζουμε ὅτι, ἐὰν γδύσουμε χῆρες καὶ ὀρφανὰ καὶ προσφέρουμε ποτήρι χρυσὸ καὶ λιθοστόλιστο στὴν ἁγία Τράπεζα, ἀρκεῖ γιὰ νὰ σωθοῦμε. Δὲν εἶναι ἡ Ἐκκλησία οὔτε χρυσοχοεῖο, οὔτε ἀργυροκοπεῖο, ἀλλὰ ἀγγέλων πανήγυρις. Γι’ αὐτὸ πρέπει νὰ κοιτᾶμε τὴν ψυχή μας. Τὸ τραπέζι ἐκεῖνο (τοῦ μυστικοῦ Δείπνου) δὲν ἦταν ἀπὸ ἀσήμι, οὔτε τὸ Ποτήριο μὲ τὸ ὁποῖο μετέδωσε ὁ Χριστὸς τὸ αἷμα Του στοὺς μαθητὲς ἦταν χρυσό. Αὐτὰ ἦταν τίμια καὶ φρικτά, ἐπειδὴ ἦταν γεμάτα ἀπὸ τὸ Ἅγιο Πνεῦμα. Δὲν ἔχει ὁ Θεὸς ἀνάγκη ἀπὸ χρυσὰ σκεύη, ἀλλ’ ἀπὸ χρυσὲς ψυχές. Καὶ λέγοντας αὐτὰ δὲν σᾶς ἐμποδίζω νὰ δωρίζετε τέτοια ἀναθήματα. Ὅμως ἀπαιτῶ μαζὶ μὲ αὐτὰ καὶ πρὶν ἀπὸ αὐτὰ νὰ μὴν ξεχνᾶτε τὶς ἐλεημοσύνες».
Ἀκόμα κι ἂν ἀρνεῖται κάποιος νὰ δεχτεῖ τὰ χριστιανικὰ ἀξιώματα ἀπὸ τὰ ὁποῖα ἀναβλύζουν ὅλες οἱ ἐμπνεύσεις καὶ οἱ προσδοκίες τοῦ Χρυσοστόμου, δὲν μπορεῖ νὰ ἀμφισβητήσει τὸ ἄνοιγμα ποὺ προσφέρουν στὸ ἀνθρώπινο μέλλον, γιατὶ ὁδηγοῦν σὲ μία ἐνεργητικὴ καὶ ὑπεύθυνη στάση τοῦ ἀνθρώπου στὴν προσωπικὴ καὶ κοινωνική του ζωή. Γιὰ τὸν λόγο αὐτὸ ὁ ἅγιος Ἰωάννης ὁ Χρυσόστομος παραμένει ἐπίκαιρος καὶ ἀναλλοίωτος στοὺς αἰῶνες.


Ἡ Σουλτάνα Γκαργάνα γεννήθηκε τὸ 1964 στὸ Σουφλὶ   Ἕβρου. Ἀποφοίτησε τὸ 1988 ἀπὸ τὴ Θεολογικὴ Σχολὴ τοῦ Ἀριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης καὶ εἶναι μεταπτυχιακὴ φοιτήτρια στὸ ἐν λόγῳ Πανεπιστήμιο. Ζεῖ στὴ Λάρισα καὶ ἐργάζεται ὡς καθηγήτρια Μέσης  Ἐκπαιδεύσεως. Κριτικές της γιὰ βιβλία, μὲ περιεχόμενο λογοτεχνικὸ καὶ ἐπιστημονικό, ἔχουν δημοσιευτεῖ κατὰ καιροὺς στὸν ἡμερήσιο καὶ περιοδικὸ Τύπο.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...